تحول فردی مقدماتی جلسه چهاردهم: " رفع موانع ذهنی "

توسعه فردی

برگزارکننده
شرکت کنندگان
  • پنجشنبه ۲۹ مهر 14:30

   تاریخ شروع

  • 2 ساعت 30 دقیقه

   مدت زمان

   • رایگان
   • 30/30  ظرفیت باقیمانده