ورود به دنیای حرفه‌ای‌ها

مارکوشیال ابزارهایی برای شما طراحی کرده که با در اختیار داشتن آن میتوانید به صورت حرفه‌ای و موثر در پلتفرم مارکوشیال و فرای آن فعالیت داشته باشید. کافیست بهترین بسته را با توجه به نیاز خود انتخاب کرده و شروع کنید!

بسته های ویژه برای مصارف بالا
( محدود به ساعت )

در صورتی که میخواهید از پلتفرم آنلاین مارکوشیال به میزان بالاتری استفاده کنید، میتوانید با خرید بسته آنلاین در کنار قابلیت‌های حرفه‌ای در راستای کسب و کارتان هزینه های مربوط به استفاده از پلتفرم آنلاین خود را به میزان زیادی کاهش دهید.
5 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

12 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
10 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

31 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
20 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

64 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
30 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

90 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
40 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

116 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
50 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

144 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
80 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

216 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
100 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

259 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
120 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

279 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
150 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

299 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
170 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

324 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
200 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

429 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
250 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

499 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
300 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

584 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال
1000 کاربر هم‌زمان - 20 ساعت

2 میلیون 499 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
 • قابلیت سئو و رزومه شدن برای افراد
 • قابلیت دیده شدن و فروش در شبکه مارکوشیال

نامحدود کلاس و ایونت برگزار کن!

در صورتی که سازمان، موسسه یا شرکت هستید و میخواهید بدون محدودیت زمانی و به صورت نامحدود کلاس و ایونت به کمک پلتفرم آنلاین مارکوشیال برگزار کنید میتوانید بنا به مصرف خود یکی از بسته های به صرفه زیر را انتخاب کرده و استفاده کنید:
کلاس 30 نفره

195 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 60 نفره

299 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 100 نفره

454 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 200 نفره

739 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 300 نفره

974 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 400 نفره

1 میلیون 349 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 500 نفره

1 میلیون 999 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 600 نفره

2 میلیون 749 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 700 نفره

3 میلیون 499 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 800 نفره

4 میلیون 499 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 900 نفره

5 میلیون 249 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل
کلاس 1000 نفره

5 میلیون 599 هزار تومان

 • به اشتراک گذاری نامحدود تصویر ( وبکم )
 • به اشتراک گذاری نامحدود صوت دو طرفه ( میکروفون )
 • قابلیت ضبط و اشتراک گذاری کلاس آنلاین
 • مکانیزم حضور و غیاب شرکت کنندگان
 • سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل

سوالات متداول

تفاوت اساسی بسته های محدود با بسته نامحدود در چیست؟

در بسته آنلاین محدود در آن واحد تنها یک ایونت یا کلاس آنلاین میتواند فعال باشد. در حالیکه در بسته نامحدود تا سقف ظرفیت بسته میتوان کلاس برگزار کرد.

آیا بسته‌های نامحدود محدودیت زمان یا تعداد کلاس دارد؟

خیر، شما میتوانید تا سقف تعداد بسته خریداری شده بدون محدودیت زمانی به صورت نامحدود کلاس یا ایونت عمومی ( با قابلیت SEO و فروش تیکت ) و خصوصی ایجاد کنید. ( مثال : با یک بسته ۱۰۰ کاربره همزمان ۴ کلاس ۲۵ کاربره داشته باشید. )

پشتیبانی مارکوشیال به چه صورت هست؟

پشتیبانی مارکوشیال به صورت ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته بوده و ما در هر شرایطی کنار شما هستیم.

سیستم اطلاع رسانی ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل چیست؟

در صورتی که کلاس یا ایونت شما خصوصی نباشد میتوانید در کنار دنبال کنندگان خود، برای تمامی افرادی که در پلتفرم مارکوشیال به دسته بندی ایونت با کلاس شما علاقه دارند نیز ناتیفیکشن و پیامک و ایمیل ارسال کنید.

پلتفرم آنلاین مارکوشیال چه قابلیت‌هایی دارد؟

تمامی قابلیت های پلتفرم آنلاین به صورت کامل در صفحه پلتفرم آنلاین توضیح داده شده است. به آن صفحه مراجعه کنید.

سوال دیگری دارید؟

خوشحال میشم بتونیم کمکتون کنیم. به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید.