مدیریت پروژه جلسه 5 - آموزش نرم افزار MS Project

سرگرمی و تفریحی

برگزارکننده
شرکت کنندگان
    • جمعه ۱۵ مرداد 13:15

      تاریخ شروع

    • 10 ساعت 44 دقیقه

      مدت زمان

      • رایگان
      • 1/2  ظرفیت باقیمانده