شریفی

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

شریفی

IDultimae

دنبال واقعیتی شیرین در دنیای واقعی تر از مستند. دنیا واقعی چیزهای بزرگی برای ارائه داره اگر که به سمتشون حرکت کنی هیچوقت دیر نیست. موفقیت ها و ارتباطات در دنیای واقعی شکل میگیرند و قطعا طعم متفاوتی دارند. در دنیای واقعی همه چیز جان دارد و ما میتونیم بهش رنگ بدیم.

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد