آرمین

آرمین

ID-

دنبال کنندگان

6

دنبال شوندگان‌

0

سی و اندی ساله که به زندگی و هنر پرداختم.هنر برام ابزاریه که بوسیله ی اون با پیرامونم چه طبیعت چه افراد به ارتباطی سالم و عمیق برسم و از سنگینیه بار زمان بکاهدنتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد