شریفی

شریفی

IDultimae

دنبال کنندگان

171

دنبال شوندگان‌

180

دنبال واقعیتی شیرین در دنیای واقعی تر از مستند. دنیا واقعی چیزهای بزرگی برای ارائه داره اگر که به سمتشون حرکت کنی هیچوقت دیر نیست. موفقیت ها و ارتباطات در دنیای واقعی شکل میگیرند و قطعا طعم متفاوتی دارند. در دنیای واقعی همه چیز جان دارد و ما میتونیم بهش رنگ بدیم.
نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد