سپهر بهشتی🔵

سپهر بهشتی🔵

ID3pehr.bi

دنبال کنندگان

13

دنبال شوندگان‌

46

قطره ای از بادهای آسمان/ این جهان زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان خود را وا رهان. آدمی مخفیست در زیر زبان/ این زبان پرده است بر درگاه جان. من کیم؟نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد