ساره حسینی

ساره حسینی

IDsare.ho

دنبال کنندگان

17

دنبال شوندگان‌

48

اگه ایونت آموزشی برگزار میکنی دنبالم نکن. حالم از آموزش به هم میخوره. خودمم ایونت برگزار نمیکنم. میام میگردم اگه دوس داشته باشم شرکت میکنم. هرکی هم دعوتم کنه باهاش نمیرمنتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد