عطا الله فردصادق

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

عطا الله فردصادق

ID-

کارشناس مهندسی شیمی مسلط به نرم افزار Microsoft Office(Word, Powerpoint, Excel) مسلط به نرم افزار های شبیه سازی مهندسی شیمی Aspen Hysys, Aspen EDR, , Chemdraw مسلط به نرم افزار های تحیلیل آماری و مهندسی MiniTab, Design Expert

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد